szybki kontakt: 58 531-15-61


Je??li  masz dobre kwalifikacje i cho? troch? do??wiadczenia w swoim zawodzie (operator sprz?tu budowlanego II grupy, kierowca z do??wiadczeniem w pracy du??ymi wywrotkami na budowach, pracownik nadzoru górniczego w kopalniach odkrywkowych, majster lub kierownik budowy z uprawnieniami) wy??lij nam swoje cv z klauzul?: Wyra??am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku, Dz.U. nr 133 poz. 883).   
Trafisz do zasobu naszej rezerwy kadrowej i je??li zadeklarujesz dodatkowo swoj? gotowo??? do pracowniczej lojalno??ci i dyspozycyjno??ci to, by? mo??e, powi?kszysz nasz zespó??!