szybki kontakt: 58 531-15-61

Sprzedajemy kruszywo budowlane:
-piasek zasypowy
zastosowanie: wymiany gruntu, uzupe??nianie gruntu po wykopach, zasypywanie wykonanych przepustów, podbudowy.
-piasek do 2 mm
zastosowanie: do tynkowania, wykonanie nasypów i nawierzchni drogowych, o dobrej wodoprzepuszczalno??ci, wysokiej jako??ci piasek
zasypowy np. do drena??y i odwodnie??.
-piasek do 5 mm
zastosowanie: do produkcji zapraw betonowych, nasypów i nawierzchni drogowych, o dobrej wodoprzepuszczalno??ci.
-piasek do 8 mm
zastosowanie: do produkcji zapraw betonowych wy??szych klas, nasypów i nawierzchni drogowych podlegaj?cych zag?szczaniu, murowanie.
-mieszanka 0-16 mm
zastosowanie: nawierzchnie podlegaj?ce du??emu zag?szczaniu, o du??ej wodoprzepuszczalno??ci, podbudowy pod ??awy fundamentowe i posadzki betonowe o zwi?kszonej no??no??ci.
-??wir 2-8 mm
-??wir 8-16 mm
-??wir ??amany 0-5 mm
-??wir ??amany 5-8 mm
-??wir ??amany 8-16 mm
-t??ucze?? 16-32 mm
________________________________________________________
-ziemia-humus

zastosowanie: ogródki, trawniki, wierzchnia warstwa niwelacji.
-czarnoziem z torfem
zastosowanie: ziemia ogrodnicza pod wysokowymagaj?ce uprawy.

Wykonujemy us??ugi za pomoc? bogatego parku maszynowego:

-    ?adowarki ko??owe z wag? elektroniczn?,
-    Koparki ko??owe oraz g?sienicowe,
-    Koparki g?sienicowe z dalekim wysi?giem,
-    Spycharki,
-    Zamiatarki uliczne,
-    Sortownik,
-    Kruszarka do betonu i kamieni,
-    Samochody specjalistyczne,
-    Naczepy niskopodwoziowe oraz naczepy wywrotkowe,
-    Ci?gniki siod??owe,
-    Samochody wraz kontenerami przystosowane do wywozu gruzu.

  Firma zajmuje si? z pracami rozbiórkowymi, niwelacyjnymi, wykopami, wymianami gruntu. ??wiadczymy us??ugi transportowe, przyjmujemy gruz oraz ziemi? z wykopów, równie?? w??asnym transportem.
Posiadamy zezwolenie na transport niemal wszystkich rodzajów odpadów, w tym równie?? niebezpiecznych, na terenie ca??ego kraju.