szybki kontakt: 58 531-15-61

  ??wirownia w Rokitkach dzia??a od 1985 roku. GTW DREKAR jest rozwijaj?c? si?  dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?. Naszym priorytetem jest dba??o??? o wysok? jako??? ??wiadczonych przez nas us??ug. Dzia??amy zgodnie z najwa??niejszymi kanonami marketingu i staramy si? dostosowa? do wszystkich wymaga?? naszych klientów.Stale unowocze??niamy nasz park maszynowy s??u???cy do pozyskiwania kruszywa i us??ug sprz?towych, oraz samochodowy zapewniaj?cy transport.


 Eksploatujemy z??o??a kruszyw na terenie Pomorza Nadwi??la??skiego. Aktualnie prowadzimy odkrywkowe kopalnie w Rokitkach k/Tczewa i w Sztynwagu k/Grudzi?dza. Sprawd?? na mapkach jak do nas dojecha?.